fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 329/QĐ-TCT

Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

Luật
Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ một số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 do Quốc hội ban hành có hiệu lực ngày 01/07/2013...