fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 200/2014/TT-BTC

Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hệ thống báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp...

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán - Thông tư 200, tổng hợp các loại tài khoản kế toán - Thông tư 200. Tra cứu, tổng hợp các tài khoản kế toán của Thông tư 200...

Tổng hợp điểm mới TT 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán DN

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC...