fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 133/2013/TT-BTC

Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 86/2013

Thông tư
Thông tư 133/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/09/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện...