fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 119/2014/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi luật quản lý thuế, thuế TNDN, thuế GTGT

Thông tư
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC...

Công văn 3609/TCT-CS giới thiệu thông tư 119/2014/TT-BTC

Công văn
Công văn 3609/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế...

Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách đơn giản thủ tục Thuế

Thông tư
Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 VÀ Thông tư số 78/2014/TT-BTC...