fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 117/2012/TT-BTC

Thông tư 117/2012/TT-BTC hành nghề tư vấn thuế

Thông tư
Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/07/20112 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế...