fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 111/2012/TT-BTC

Thông tư 111/2012/TT-BTC ĐM hàng hóa áp dụng hạn nghạch thuế

Thông tư
Thông tư 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2012 danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan...