fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 106/2016/QH13

Luật số 106/2016/QH13 về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế

Luật
Luật số 106/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016 của Quốc hội khoá XIII về thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi 2016...