fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 100/2012/TT-BTC

Thông tư 100/2012/TT-BTC thuế XNK ưu đãi nhóm 2711

Thông tư
Thông tư 100/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban ngày 20/06/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...