fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 05/2012/TT-BTC

Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định thuế TTDB

Thông tư
Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 16/03/2009 hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/ND-CP và nghị định số 113 /2011/ND-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số...