fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 03/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư
Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp...