fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu (Data) trên 3TSoft

Cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft
Hướng dẫn tạo mới dữ liệu trên phần mềm kế toán 3TSoft, phần mềm kế toán 3TSoft miễn phí dễ sử dụng ...

Tổng quan về chứng từ phần mềm kế toán 3TSoft

Cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft
Bài viết tổng quan về hệ thống chứng từ trong phần mềm kế toán 3TSoft, hướng dẫn chi tiết chức năng chứng từ trong phần mềm 3TSoft...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft

Download phần mềm kế toán 3TSoft
Sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft thành thạo với 7 phần cơ bản với hướng dẫn cụ thể từ video trực quan sẽ giúp bạn nhanh chóng làm chủ được 3TSoft...

3TSoft – Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu sang TT 200

3TSoft - Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu QĐ 15 sang TT 200
Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft từ quyết định 15/2006/QĐ-BTC sang thông tư 200/2014/TT-BTC...

Hệ thống chứng từ phần mềm kế toán 3TSoft – Phần 2

Hệ thống chứng từ phần mềm kế toán 3TSoft
Chứng từ là nơi tác nghiệp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bài viết tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft chi tiết về hệ thống chứng từ phần 2...

Hệ thống chứng từ phần mềm kế toán 3TSoft

Hệ thống chứng từ phần mềm kế toán 3TSoft
Chứng từ là nơi tác nghiệp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bài viết tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft chi tiết về hệ thống chứng từ...

Trợ giúp khác phần mềm kế toán 3TSoft

Trợ giúp khác phần mềm kế toán 3TSoft
Các trợ giúp khác của phần mềm kế toán 3TSoft, hướng dẫn cập nhật từ Excel, Eport sang dữ liệu HTTK và đăng ký bản quyền phần mềm kế toán 3TSoft...

Các nghiệp vụ cuối kỳ phần mềm kế toán 3TSoft

Các nghiệp vụ cuối kỳ phần mềm kế toán 3TSoft
Hướng dẫn các nghiệp vụ cuối kỳ trên phần mềm kế toán 3TSoft nhằm xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiệp vụ cuối kỳ trên phần mềm kế toán...

Số dư đầu kỳ phần mềm kế toán 3TSoft

Số dư đầu kỳ phần mềm kế toán 3TSoft
Khi bắt đầu sử dụng phần doanh nghiệp, người sử dụng cần phải nhập toàn bộ số dư đầu kỳ tài khoản. Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ tài khoản phần mềm 3TSoft...

Hệ thống danh mục phần mềm kế toán 3TSoft

Hệ thống danh mục phần mềm kế toán 3TSoft
Hướng dẫn khai báo hệ thống danh mục phần mềm kế toán 3TSoft, tham số khai báo hệ thống danh mục kế toán được hướng dẫn chi tiết từng bước bằng video clip...