fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Những lỗi thường gặp khi nộp thuế và cách khắc phục

Sau hơn 5 năm thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghiệp vụ nộp ngân sách nhà nước của Người nộp thuế (NNT) và nghiệp vụ quản lý thu ngân sách nhà nước của Ngân hàng, Kho Bạc và Cơ quan Thuế đã từng bước chuẩn hoá, đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Nhất là khi triển khai dự án hiện đại hoá thu nộp ngân sách nhà nước thì việc nộp thuế thuận lợi hơn, công tác quản lý thu nhanh chóng , chính xác và nhất quán hơn. Song vẫn còn một số trường hợp Người nộp thuế chưa tuân thủ đúng quy định về nộp thuế, những sai sót không đáng có dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi của người nộp thuế. Nguyên nhân chủ yếu là do người nộp thuế chưa hiểu rõ về chỉ tiêu cần phải thể hiện khi nộp tiền, thiếu sự kiểm tra thông tin trên bảng kê nộp thuế. Có thể khái quát một số lỗi thường gặp và hướng khắc phục như sau:

1.Không ghi hoặc ghi sai Mã số thuế:

Theo Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế theo quy định của các Luật Thuế, Pháp lệnh phí và lệ phí (gọi chung là “pháp luật về thuế”), bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mã số thuế được cấu trúc là một dãy số được chia thành các nhóm như sau:

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10  N11N12N13

Trong đó:

– Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh.

– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

– Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.

– Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được cấp cho từng đơn vị trực thuộc của đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.

Việc quản lý và sử dụng mã số thuế đã được quy định rất rõ tại Điều 20, 21, 22, 23 Thông tư 80/2012/TT-BTC, trong đó:

Người nộp thuế phải ghi mã số thuế vào các giấy tờ giao dịch như: hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế khi mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác. Đối với các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ chưa có phần để ghi mã số thuế thì người nộp thuế phải ghi rõ mã số thuế của mình vào góc trên, bên phải trang đầu của các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ đó. Các đơn vị sử dụng hoá đơn tự in, đặt in phải in sẵn mã số thuế của mình trên từng tờ hoá đơn.

Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng thể hiện mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản của người nộp thuế và các chứng từ giao dịch qua tài khoản.

2.Ghi sai chương:

Phân loại theo Chương và cấp quản lý (viết tắt là Chương) là phân loại dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng nhằm xác định trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức đó đối với ngân sách nhà nước. Trong các Chương có một số Chương đặc biệt dùng để phản ánh nhóm tổ chức, nhóm cá nhân có cùng tính chất, nhưng không thuộc cơ quan chủ quản.

Các nội dung phân loại được mã số hoá 3 ký tự – N1N2N3, quy định như sau:

N1N2N3 có giá trị từ 001 đến 399 dùng để mã số hoá các cơ quan, tổ chức thuộc trung ương quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 400 đến 599 dùng để mã số hoá các cơ quan, tổ chức thuộc cấp tỉnh quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 600 đến 799 dùng để mã số hoá các cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 800 đến 989 dùng để mã số hoá các cơ quan, tổ chức thuộc cấp xã quản lý

Ví dụ:

-Doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý:

+Công ty cổ phần (Ngoài nhà nước), Công ty TNHH hai thành viên trở lên: chương 554;

+Công ty TNHH một thành viên (Ngoài nhà nước); Doanh nghiệp tư nhân: Chương 555;

 -Doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý:

+Công ty cổ phần (Ngoài nhà nước), Công ty TNHH hai thành viên trở lên: chương 754;

+Công ty TNHH một thành viên (Ngoài nhà nước); Doanh nghiệp tư nhân: Chương 755;

3.Ghi sai nội dung kinh tế (Tiểu mục khoản nộp ngân sách)

Phân loại theo nội dung kinh tế (viết tắt là Mục, Tiểu mục) là dựa vào nội dung kinh tế (hay tính chất kinh tế) của khoản thu, chi ngân sách nhà nước để phân loại vào các Mục, Tiểu mục; Nhóm, Tiểu nhóm khác nhau.

Các Mục thu ngân sách nhà nước quy định trên cơ sở chế độ, chính sách thu ngân sách nhà nước. Trong từng Mục thu, để phục vụ yêu cầu quản lý chi tiết, quy định các Tiểu mục.

Mã số tiểu mục (Thu thuế, phí và lệ phí) được ký hiệu từ số 1001 đến 4949.

HỆ LỤY TỪ NHỮNG LỖI TRÊN GÂY RA:

Những thông tin trên: mã số thuế, chương và tiểu mục khoản nộp ngân sách đều được cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế bằng văn bản sau khi hoàn thành việc đăng ký thuế. Nhưng do việc lưu giữ của người nộp thuế, nhất là sự thiếu kiểm tra của kế toán khi thực hiện việc lập bảng kê nộp thuế dẫn đến những sai sót trên.

Khi NNT đã nộp nhưng thông tin trên chứng từ thể hiện không đúng, thiếu dẫn đến:

+Kho bạc phải hạch toán vào đối tượng vãng lai, số tiền đã nộp chưa hạch toán cho NNT;

+Số tiền thuế đã nộp nếu sai tiểu mục sẽ dẫn đến khoản thuế đã đến hạn nộp nhưng chưa được trừ, nhưng có khoản thuế chưa đến hạn được trừ hoặc phát sinh số thuế nộp thừa.

+Phát sinh khoản tiền phạt nộp chậm đối với khoản thuế quá hạn do NNT đã nộp nhưng nộp chưa đúng.

+Làm ảnh hưởng quyền lợi, uy tín của NNT.

+Phát sinh thêm các nghiệp vụ điều chỉnh khoản nộp ngân sách đối với cơ quan phục vụ và quản lý thu, như Ngân hàng, Kho bạc, Thuế.

Những lỗi thường gặp khi nộp thuế và cách khắc phục

Những lỗi thường gặp khi nộp thuế và cách khắc phục

CÁCH TRÁNH SAI SÓT VÀ KHẮC PHỤC KHI XẢY RA SAI SÓT

*Cách tránh sai sót:

-Người nộp thuế cần lưu giữ thông báo về cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách nhà nước do Cục Thuế phát hành khi NNT hoàn thành việc đăng ký thuế. Trong thông báo này có đầy đủ các thông tin: Mã số thuế của người nộp thuế; Cơ quan Thuế quản lý thuế trực tiếp đối với NNT; Mục lục ngân sách nhà nước, gồm chương của NNT và biểu tiểu mục (danh mục các khoản thuế, phí, lệ phí) đính kèm thông báo.

-Trường hợp bị thất lạc thông báo trên, hoặc trong trường hợp đang thực hiện nộp ngân sách nhưng không có Thông báo trên, NNT có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của ngành thuế hoặc của Cục Thuế tỉnh kon Tum theo địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn hoặc http://kontum.gdt.gov.vn; vào thư mục: Dịch vụ côngtra cứu thông tin người nộp thuế; nhập mã số thuế của NNT hoặc Chứng minh thư người đại diện, nhấn (đúp) vào tên NNT thì sẽ có thông tin chi tiết của NNT, trong đó có: Mã số thuế, ngày cấp, chương và các thông tin khác.

-Trường hợp thiếu thông tin về mục thu (Tiểu mục khoản thuế, phí, lệ phí) người nộp thuế có thể tra cứu mục lục ngân sách nhà nước (Phần danh mục mã số nội dung kinh tế) và lựa chọn mã tiểu mục tương ứng với khoản nộp ngân sách.

*Cách khắc phục khi xảy ra sai sót:

Trường hợp đã nộp ngân sách nhưng lập bảng kê nộp thuế bị sai, thiếu thông tin dẫn đến chưa phản ánh số tiền nộp thuế đúng như khoản nộp mà NNT cần nộp, NNT dùng chứng từ điều chỉnh: C1-07/NS – Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013), để điều chỉnh.

NNT tải mẫu C1-07/NS và điền cách thông tin tương ứng, lập thành 3 bản, ký, đóng dấu và gửi đến cơ quan thuế quản lý; cơ quan thuế xác nhận và NNT chuyển 3 bản đến Kho bạc; Kho bạc nhận 2 bản, ký nhận và trả 1 bản cho NNT và sẽ thực hiện các bước nghiệp vụ điều chỉnh cho người nộp thuế.

Theo quy chế phối hợp thu giữa Ngân hành thương mại, Kho bạc và Thuế thì trường hợp NNT lập bảng kê nộp thuế đúng; các đơn vị thao tác nghiệp vụ sai, khi phát hiện lỗi thì đơn vị thao tác sai cũng sử dụng mẫu C1-07/NS để điều chỉnh. Trong một số trường hợp, cơ quan thuế phát hiện khoản thuế NNT nộp sai có thể lập mẫu C1-07/NS để điều chỉnh và thông báo cho NNT biết./.

Phạm Thanh Sơn

Từ khóa tìm kiếm:

 • cach xu ly khi nop mon bai sai ten nguoi nop thue
 • lỗi không ghi được số tiền khi nộp thuế
 • mau thu tra soat do nop sai tieu muc thue

Chia sẻ để thành công

One Comment

 • Mỹ Linh

  trường hợp ngân hàng ghi sai đia chỉ của đơn vị, nhưng tên công ty và mã số thuế vẫn đúng thì có bị vấn đề gì ko vậy ạ. VD: 20/1 Quang Trung, P.11, Q.GV ( nhưng họ ghi là 20/1 Quang , P.11, Q.GV), mong a/c giúp đỡ ạ.

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online