fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy đinh tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các công ty có cổ phần, vốn góp Nhà nước được Chính phủ ban hành thông qua Nghị định 53/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/08/2016

Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy đinh tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy đinh tiền lương, thù lao, tiền thưởng (ảnh minh hoạ)

Trong nghị định nêu rõ những đối tượng áp dụng Nghị định gồm người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan.
Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định công ty phải có kế hoạch sử dụng lao động hằng năm để làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động, việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động phải công khai minh bạch theo quy định pháp luật.
Đối với người lao động, Nghị định 53 của Chính phủ quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch căn cứ vào mức tiền lương trong hợp đồng lao động mức tiền lương bình quân thực hiện theo kết quả sản xuất, kinh doanh của năm trước liền kề và gắn với chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch của công ty như công ty có lợi nhuận hay không có lợi nhuận hoặc lỗ.
Đối với người quản lý công ty, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch bảo đảm tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50 tỷ đồng và tăng thêm tương ứng từ 0.5 đến 2.5 dựa trên mức lợi nhuận công ty đạt được.
Nghị định 53 năm 2016 cũng xác định tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động và người quản lý công ty như sau:

  • Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân (bằng với kế hoạch), nếu vượt thì trích thêm 20% lợi nhuận nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương
  • Quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân (bằng lợi nhuận), nếu thấp hơn tối đa không quá 01 tháng tiền lương
  • Không dùng quỹ khen thưởng của người lao động để chi thưởng cho người quản lý công ty

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online