fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 598/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT theo
Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Hà nội, ngày 12 tháng 2 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7010/CT-KK đề ngày 21/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nêu vướng mắc khi thực hiện khai thuế GTGT theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đổi tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đổi với người nộp thuế giá trị gia tăng có tng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xung.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuê giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khỉ sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21:

  • Doanh nghiệp A bắt đầu kinh doanh từ thảng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu cùa năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay quý.
  • Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đổi tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định. ”

Ngày 24/10/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 4716/TCT-CS về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Tại Khoản 2 Phần IV công văn đã hướng dẫn khai thuế GTGT theo quý:

“Sửa đổi, bổ sung quy định: Người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý và thời điểm kê khai theo quý áp dụng từ kỳ khai thuế GTGT quí IV năm 2014 (tháng 10, 11, 12 năm 2014). ”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp được thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liên kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online