fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Hỗ trợ kê khai

HTKK 3.8.5 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.5, ứng dụng khai thuế 3.8.5 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất. Download HTKK 3.8.5 mới cập nhật ngày 25/06/2018 của Tổng cục thuế...

HTKK 3.8.2 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.2, ứng dụng khai thuế 3.8.2 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất. Download HTKK 3.8.2 mới cập nhật ngày 23/03/2018 của Tổng cục thuế...

Tải về Chuẩn tờ khai BCTC đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tổng cục Thuế vừa có Thông báo về chuẩn tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó tờ khai XML mới được cung cấp để đáp ứng Thông tư 133 của các bộ Báo cáo tài chính (BCTC)...

HTKK 3.8.1 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.1, ứng dụng khai thuế 3.8.1 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

iTaxViewer 1.4.1 – Nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML

iTaxViewer 1.4.1 - Nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML
Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.1...

HTKK 3.4.5 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.5, ứng dụng khai thuế 3.4.5 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.4.4 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.4, ứng dụng khai thuế 3.4.4 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.4.1 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế mới

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.1, ứng dụng khai thuế 3.4.1 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.4.0 – Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế mới

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0, ứng dụng khai thuế 3.4.0 đáp ứng hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.3.8 – Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Từ ngày 13/8/2016 khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.8...