fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Giao dịch liên kết và các phương thức chuyển giá, quy định chế tài xử phạt

Các văn bản pháp luật

 • Nghị định 20/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 41/2017/TT-BTC

I. Chuyển giá

 • Xác định giá của hàng hóa, dịch vụ không theo giá thị trường
 • Được thực hiện giữa các bên liên kết
 • Chọn nơi ưu đãi nhất để nộp thuế ⇒ Giảm số thuế phải nộp

1. Các phương thức chuyển giá

1.1. Chuyển giá thông qua việc tăng chi phí đầu vào và hạ thấp giá trị sản phẩm bán ra: Các doanh nghiệp thường nâng cao chi phí đầu vào và hạ thấp giá bán đầu ra kết hợp với các chi phí quảng cáo, khuyến mãi để nhằm triệt tiêu lợi nhuận từ đó hạ thấp thu nhập tính thuế ⇒ Giảm số thuế phải đóng (ở quốc gia nước sở tại).

1.2. Chuyển giá thông qua việc tăng giá trị tài sản vào vốn góp

⇒ Chi phí khấu hao tài sản cao, phân chia lợi nhuận ⇒ Tăng chi phí được trừ

1.3. Chuyển giá thông qua chênh lệch thuế suất

 • Thuế nhà thầu < Thuế thu nhập doanh nghiệp ⇒ Các Công ty chuyển lợi nhuận sang cho các nhà thầu ⇒ Giảm số thuế phải nộp
 • Sự chênh lệch thuế suất giữa các quốc gia: Các công ty mẹ sẽ lợi dụng sự chênh lệch về thuế suất giữa các quốc gia và các hiệp định về tránh đánh thuế 2 lần để tối đa hóa lợi nhuận của mình.

2. Giao dịch liên kết

Là giao dịch được thực hiện giữa các bên liên kết

2.1. Các bên liên kết

Để xác định một Doanh nghiệp có phải là một bên trong giao dịch liên kết hay không, cần phải xác định được mối quan hệ giữa các Doanh nghiệp với nhau thông qua: Quyền sở hữu, Giá trị giao dịchQuyền quyết định.

Cụ thể:

Quyền sở hữu Một DN nắm giữ ≥ 25% vốn góp của chủ sở hữu DN khác
Một DN là cổ đông lớn nhất về vốn góp, nắm giữ ≥ 10% tổng số cổ phần của chủ sở hữu DN khác
Hai DN đều có ≥ 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ
Quyền quyết định Một DN chỉ định thành viên (> 50% tổng số thành viên) ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một DN khác
Hai DN cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba
Hai DN được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ gia đình
Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài
Một hoặc nhiều DN chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào DN đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành DN
Các trường hợp khác trong đó DN chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN kia
Giá trị giao dịch Một DN bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của DN đi vay.
2.2. Nghĩa vụ của người nộp thuế
 • Kê khai, xác định giá trong GDLK
  • Thông tin về quan hệ liên kết và GDLK (Mẫu 01)
  • Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại HS Quốc gia (Mẫu 02), HS toàn cầu (Mẫu 03)
  • Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao (Mẫu 04)
 • Lập và cung cấp hồ sơ xác định giá GDLK
  • Hồ sơ quốc gia (1)
  • Hồ sơ toàn cầu (2)
  • Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của công ty mẹ tối cao (3)

Trong đó:
Công ty mẹ tối cao của tập đoàn là thuật ngữ sử dụng để chỉ pháp nhân có vốn chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại các pháp nhân khác của một tập đoàn đa quốc gia và không bị sở hữu bởi bất kỳ pháp nhân nào khác. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ tối cao của tập đoàn không được hợp nhất vào bất kỳ báo cáo tài chính của một pháp nhân nào khác trên toàn cầu.

(1) Là các thông tin về giao dịch liên kết, chính sách và phương pháp xác định giá đối với giao dịch liên kết được lập và lưu tại trụ sở của người nộp thuế theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định – Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

(2) Là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định – Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

(3) Trường hợp người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao cho kỳ tính thuế tương ứng với kỳ quyết toán thuế của người nộp thuế, người nộp thuế phải cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao của năm tài chính liền kề trước kỳ tính thuế của người nộp thuế và giải thích lý do bằng văn bản kèm theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao, người nộp thuế giải thích lý do bằng văn bản kèm theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Thời hạn nộp:

 • Tờ khai: Nộp kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Hồ sơ: Lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, lưu giữ và cung cấp khi có yêu cầu

Lưu ý: Thông tin tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được xác định là trọng yếu nếu thông tin này gây ảnh hưởng đến kết quả phân tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tương đồng; phương pháp xác định giá giao dịch liên kết hoặc kết quả điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế.

Giao dịch liên kết và các phương thức chuyển giá, quy định chế tài xử phạt

Giao dịch liên kết và các phương thức chuyển giá, quy định chế tài xử phạt


2.3. Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu trong năm tính thuế dưới 50 tỷ Đồng Việt Nam và tổng giá trị các giao dịch liên kết phát sinh dưới 30 tỷ Đồng Việt Nam.
 • Doanh nghiệp đã ký kết với cơ quan thuế Thỏa thuận trước về Xác định giá tính thuế và thực hiện đầy đủ việc nộp các báo cáo thường niên theo quy định
  (Xem phần APA)
 • Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
  • Thực hiện chức năng đơn giản;
  • Không tham gia quá trình tạo ra các tài sản vô hình;
  • Có tổng doanh thu thấp hơn 200 tỷ Đồng Việt Nam; và
  • Đạt được tỷ lệ lợi nhuận, xác định bởi lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vay, không bao gồm chênh lệch thu nhập và chi phí tài chính, chia cho tổng doanh thu thuần, ở mức 5% trở lên nếu là doanh nghiệp hoạt động phân phối, 10% trở lên nếu là doanh nghiệp hoạt động sản xuất, hay 15% trở lên nếu là doanh nghiệp hoạt động gia công.

II. Chế tài

1. Ấn định thuế

Theo các quy định hiện hành của pháp luật, người nộp thuế không tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập và không kê khai Giao dịch liên kết hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định giá Giao dịch liên kết sẽ bị ấn định giá chuyển nhượng hoặc lợi nhuận hoặc thu nhập chịu thuế hoặc thuế Thu nhập doanh nghiệp cụ thể là những hành vi sau:

 • Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Người nộp thuế cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Mẫu số 02, Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích so sánh, xác định giá tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu của Cơ quan thuế trong thời hạn theo quy định tại Nghị định này;
 • Người nộp thuế sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không trung thực, không đúng thực tế để phân tích so sánh, kê khai xác định giá giao dịch liên kết hoặc dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận áp dụng cho giao dịch liên kết;
 • Người nộp thuế có hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết

2. Xử phạt

Theo Luật quản lý thuế, các khoản phạt gồm có: phạt 10% đến 20% đối với số tiền thuế bị truy thu tùy thuộc vào kỳ tính thuế, cùng tiền lãi chậm nộp (0,05%/ ngày đến 0,07%/ngày đối với số tiền thuế bị truy thu (0,03%/ngày đối với giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2016)) hoặc phạt trốn thuế (từ một đến ba lần số thuế bị truy thu), tùy thuộc vào bản chất và hoàn cảnh của lỗi vi phạm.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online