fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Kế toán

Hướng dẫn lương tối thiểu vùng và các khoản trích theo lương năm 2017

Hướng dẫn lương tối thiểu vùng và các khoản trích theo lương năm 2017
Hướng dẫn về lương tối thiểu vùng và các khoản trích theo lương năm 2017, các nguyên tắc áp dụng tính lương với đối tượng của từng vùng...

Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình

Hỏi đáp kế toán
Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ...

Phân loại tài sản cố định hữu hình trong Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Phân loại tài sản cố định hữu hình trong Doanh nghiệp được căn cứ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ...

Nguyên tắc quản lý tài sản của Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Để quản lý tài sản cố định trong Doanh nghiệp cần một số nguyên tắc nhất định trong đó có quản lý hợp đồng, hóa đơn, biên bản, chứng từ, các giấy tờ khác,.....

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định...

Các thuật ngữ về tài sản cố định

Hỏi đáp kế toán
Để hiểu về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định và áp dụng được vào thực tế công việc kế toán trong hoạt động của Doanh nghiệp, các Bạn cần nắm rõ các khái niệm cơ bản về tài sản cố định....

Khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định

Hỏi đáp kế toán
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định Thông tư 45/2013/TT-BTC gồm khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định...

Thời điểm lập hóa đơn

Hỏi đáp chuyên môn
Trong nội dung bài viết này, Chúng tôi căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2a, điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định...

Một số quy định về trường hợp không dùng tiền mặt

Hỏi đáp kế toán
Năm 2013, 2014 đánh dấu một sự thay đổi lớn về hệ thống quy phạm pháp luật. Trong nội dung bài viết này, Chúng tôi xin tổng hợp một số quy định mới về việc không dùng tiền mặt trong Doanh nghiệp....

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ có gì?

Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ có gì?
Chi phí công tác phí trong Doanh nghiệp! Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo Luật thuế TNDN gồm những gì? Theo quy định mới tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)...