fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Các nghiệp vụ cuối kỳ phần mềm kế toán 3TSoft

A. Tính giá vốn

⇑ Các nghiệp vụ cuối kỳ

Chức năng này sẽ thực hiện ghi giá xuất kho vào các phiếu xuất và ghi giá vốn vào các hoá đơn.


Tính giá vốn phần mềm kế toán 3tsoft

Thông tin Diễn giải
Từ ngày Là ngày đầu kỳ tính giá vốn
Đến ngày Là ngày cuối kỳ tính giá vốn
Mã kho Là mã của kho cần tính giá vốn. Nếu nhập mã kho, chương trình chỉ tính riêng giá vốn trên kho lưu trữ đó. Nếu để trống mã kho, giá vốn sẽ được tính trên tất cả các kho
Mã vật tư Là mã của vật tư, hàng hóa cần tính giá vốn. Nếu nhập mã vật tư, hàng hóa, chương trình chỉ tính riêng giá vốn cho vật tư, hàng hóa đó. Nếu để trống, giá vốn sẽ được tính cho tất cả các vật tư, hàng hóa trong kho.

B. Tính khấu hao

⇑ Các nghiệp vụ cuối kỳ
Chức năng này sẽ thực hiện trích khấu hao cho tài sản, công cụ, chi phí chờ phân bổ đã được đăng ký. Để thực hiện “Tính khấu hao”, người sử dụng cần thực hiện các bước sau:

  1. Kiểm tra “Chứng từ phân bổ” trong phần hành “Kế toán tài sản, công cụ, chi phí” tương ứng với tháng người sử dụng muốn tính khấu hao. Nếu thấy chương trình đã ghi nhận các bút toán tương ứng thì tiến hành xoá các chứng từ đã ghi nhận vì khi Tính khấu hao người sử dụng sẽ lập các chứng từ tương tứng với bút toán Tính khấu hao đó.
  2. Chọn chức năng “Tính khấu hao” trên màn hình chính của phần mềm.


Tính khấu hao phần mềm kế toán 3tsoft

 

Thông tin Diễn giải
Tháng tính khấu hao Là thángvà năm người sử dụng muốn tính khấu hao. Chương trình sẽ tính khấu hao từ đầu tháng đến cuối tháng được chọn
Tính khấu hao Là chức năng tính khấu hao của phần mềm. Sau khi bấm vào chức năng này, chương trình tự động hiện ra bảng thể hiện chi tiết khấu hao của tài sản, công cụ, chi phí đã được đăng ký theo từng bộ phận sử dụng hay nguồn ngân sách hình thành lên tài sản, công cụ, chi phí.
Lưu Là lưu nội dung chi tiết người sử dụng vừa tính khấu hao vào bảng tính khấu hao. Mục đích để người sử dụng có thể lấy lại khấu hao của những tháng trước khi vào mục Tính khấu hao.
Lấy khấu hao Là lấy lại giá trị khấu hao của tháng mà người sử dụng đã thực hiện Lưu sau khi tính khấu hao.
Hủy Có chức năng hủy thao tác tính khấu hao mà người sử dụng vừa thực hiện để quay về màn hình ban đầu khi người sử dụng vào chức năng Tính khấu hao.
Lập chứng từ Có chức năng tự động tạo chứng từ phân bổ khấu hao của tháng đang chọn hiện thời. Chương trình hiện lên cửa sổ Chứng từ phân bổ, mặc định chứng từ sẽ được lập vào ngày cuối tháng. Người sử dụng có thể khai báo thêm các thông tin của chứng từ phân bổ. Sau đó người sử dụng bấm Ctrl+Enter để lưu chứng từ.Chứng từ phân bổ khấu hao sẽ được lưu vào Chứng từ phân bổ trong phân hệ Kế toán tài sản, công cụ, chi phí.
Mã tài sản Là mã những tài sản được trích khấu hao trong tháng
Tên tài sản Là tên tương ứng với mã tài sản được tính khấu hao trong tháng.
Sửa Chỉ tiêu này có 2 lựa chọn:
K- Không sửa khấu hao cho tài sản đang được lựa chọn
C- Cho phép sửa khấu hao của tài sản đang được lựa chọn
Ngân sách, Tự bổ sung, Vốn vay, Nguồn khác Chi tiết khấu hao tài sản, công cụ, chi phí chờ phân bổ theo từng nguồn vốn hình thành lên tài sản, công cụ, chi phí chờ phân bổ
Tổng khấu hao Là tổng giá trị khấu hao của từng tài sản
Ngày Là ngày tính khấu hao của tài sản

C. Bút toán khóa sổ

⇑ Các nghiệp vụ cuối kỳ

Khi thực hiện chức năng này, chương trình tự tổng hợp và xác định số dư cuối kỳ của các Tài khoản được kết chuyển rồi thực hiện việc lập chứng từ trong “Chứng từ khóa sổ” của phần hành “Kế toán tổng hợp”


Các nghiệp vụ cuối kỳ phần mềm kế toán 3tsoft

Thông tin Diễn giải
Số thứ tự Là thứ tự ưu tiên khi thực hiện bút toán khóa sổ và kết chuyển.
Từ tài khoản Là số hiệu tài khoản có số dư được khóa sổ và kết chuyển cuối kỳ (Tài khoản có số dư kết chuyển đi)
Diễn giải (VN) Là nội dung của bút toán khóa sổ và kết chuyển
Diễn giải (EN) Là nội dung của bút toán khóa sổ và kết chuyển bằng tiếng Anh
Đến tài khoản Là số hiệu tài khoản được kết chuyển đến trong bút toán khóa sổ kết chuyển này (Tài khoản có số dư kết chuyển đến)

Để thực hiện khóa sổ và kết chuyển cuối kỳ của một hoặc một số tài khoản, người sử dụng cần thực hiện các bước sau:

  1. Kiểm tra “Chứng từ phân bổ” trong phần hành “Kế toán tổng hợp” tương ứng với những bút toán muốn khóa sổ và kết chuyển. Nếu thấy chương trình đã ghi nhận các bút toán tương ứng thì tiến hành xoá các chứng từ đã ghi nhận vì khi khóa sổ và kết chuyển, chương trình sẽ ghi nhận lại các bút toán đó.
  2. Chọn chức năng “Bút toán khóa sổ”, chọn những bút toán khóa sổ và kết chuyển, rồi bấm F10,lựa chọn ngày khóa sổ, Chọn Chấp nhận nếu đồng ý kết chuyển, chọn No nếu không đồng ý kết chuyển, ở đây tôi chọn Chấp nhận, chờ chương trình hiện ra cửa sổ thông báo “Đã thực hiện xong” và bấm Ok.

D. Khai báo Hóa đơn GTGT

⇑ Các nghiệp vụ cuối kỳ

Sơ lược về khai báo hóa đơn GTGT

Về nguyên tắc phát sinh của tài khoản thuế phải khớp với bảng kê hóa đơn GTGT có nghĩa là mỗi khi phát sinh tài khoản thuế thì song song tiếp theo đó sẽ là kê khai chi tiết hóa đơn GTGT (trừ kết chuyển thuế, nộp thuế và thuế xuất khẩu).

Tại mỗi giao diện list chứng từ đều có nút VAT (sau nút Chi tiết thanh toán theo hóa đơn và trước nút Lịch sử chứng từ)


Khai báo hóa đơn GTGT phần mềm kế toán 3tsoft
Nút VAT gồm 5 trạng thái

Màu đen Là trạng thái mặc định và khi trong định khoản không có phát sinh tài khoản thuế hoặc trong bút toán kết chuyển thuế đầu ra và đầu vào.
Màu đỏ Khi định khoản có phát sinh tài khoản thuế.
Màu xanh  Khi tổng số thuế kê khai chi tiết hóa đơn bằng với tổng số thuế phát sinh.
Màu vàng Khi tổng số thuế kê khai chi tiết hóa đơn khác với tổng số thuế phát sinh
Màu xám  Là trạng thái định khoản có phát sinh tài khoản thuế nhưng lại không ghi sổ điển hình là mua hàng thanh toán bằng tiền và bán hàng thu tiền.

Kê khai hóa đơn GTGT
Kê khai thuế GTGT phần mềm kế toán 3tsoft
-Khi thấy VAT màu đỏ thì bạn hãy nhấn Ctrl + Q hoặc chữ VAT để vào giao diện kê khai chi tiết cho hóa đơn đó nhé. Nhấn F2 để thêm mới

-Nếu nhấn Lưu hoặc Ctrl + Enter thì sẽ lưu và thoát khỏi cửa sổ nhập chi tiết hóa đơn, nên nếu có nhiều hơn 1 hóa đơn thì hãy nhấn F3 để lưu và không thoát sau đó nhấn F2 để thêm mới.

– Để kê khai hóa đơn bổ sung hoặc hóa đơn hủy (hóa đơn GTGT bán ra) thì hãy vào phần Kế toán tổng hợp chọn Hóa đơn bổ sung hoặc Hóa đơn hủy nhé.

Kiểm tra và sửa chữa

-Bạn không biết là toàn bộ phát sinh tài khoản thuế đã được kê khai chi tiết hóa đơn chưa thì hãy làm thao tác.Hệ thống/Kiếm tra dữ liệu, nhập khoảng thời gian cần kiểm tra và chọn kiểm tra là Chưa hoàn thành kê khai hóa đơn GTGT sau đó Ctrl+ Enter bạn sẽ được bảng chi tiết nhưng những phát sinh tài khoản thuế chưa được kê khai chi tiết hóa đơn hoặc kê khai sai chi tiết hóa đơn. Chọn dòng sai, nhấn Ctrl + Q rồi F2 để kê khai hóa đơn mới hoặc F3 để sửa kê khai chi tiết hóa đơn cho đúng với định khoản nếu chi tiết sai với hóa đơn gốc (đối với nộp thuế và thuế nhập khẩu thì mình chấp nhận nó xuất hiện ở đây mà không làm gì).

-Khi chấm bảng kê hóa đơn đầu vào hoặc đầu ra với hóa đơn gốc.nếu phát hiện định khoản sai với hóa đơn thì nháy đúp chuột trái hoặc F3 để vào giao diện chứng từ sửa định khoản. Còn nếu kê khai chi tiết hóa đơn sai thì nhấn Ctrl + Q hoặc nút VAT rồi F3 để sửa kê khai chi tiết hóa đơn.


E. Thực hành phần mềm kế toán 3TSoft và các nghiệp vụ cuối kỳ

⇑ Các nghiệp vụ cuối kỳ

Kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ - Video nghiệp vụ mẫu phần mềm kế toán 3TSoft

Sơ đồ chữ T biểu thị Kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ – Nghiệp vụ mẫu phần mềm kế toán 3TSoft

NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH
NGHIỆP VỤ 3TSoft
65 Ngày 18/01, ghi giảm tài sản cố định có nguyên giá 800.000.000, đã khấu hao được 780.000.000 và bán thanh lý cho Công ty TNHH Sao Việt, MST 2400392179, được 120.000.000, thuế GTGT là 12.000.000, số hóa đơn 0043671, ký hiệu GL/2009B, ngày 18/01, tiền bán thanh lý chưa thanh toán. Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý là 18.000.000, thuế GTGT là 1.800.000 theo hóa đơn số 0034521, MG/2009B, ngày 18/01. Chi phí này được ghi nhận công nợ với Công ty Xây lắp Thành An, MST: 0305615600.  Video nghiệp vụ mẫu kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ
Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí dài hạn Video nghiệp vụ mẫu kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ
Tính giá vốn hàng bán
Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Khóa dữ liệu cuối tháng 01/2010
Lập báo cáo, hiệu chỉnh các chỉ tiêu trên các báo cáo quyết toán Video nghiệp vụ mẫu kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ

ĐĂNG KÝ, GIẢM ĐẾN 10%

Send me a copy


Hàng nghìn doanh nghiệp đã và đang sử dụng các tính năng tiện ích của 3TSoft. Họ đã tìm thấy giải pháp cho các công việc kế toán của mình. Còn Bạn? Hãy bấm máy và liên hệ ngay với Chúng tôi để sở hữu một phần mềm kế toán hiệu quả và hữu ích.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online