fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

3TSoft – Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu sang TT 200

Ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 với thay đổi về : Hệ thống tài khoản, Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán và chứng từ kế toán và các mục nhỏ khác.

3TSoft - Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu QĐ 15 sang TT 200

3TSoft – Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu QĐ 15 sang TT 200

Phần mềm kế toán 3TSoft được phát triển dựa trên Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nay đã không còn phù hợp. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai việc chuyển đổi cập nhật dữ liệu sang thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm hỗ trợ các kế toán viên sử dụng phần mềm theo chính sách mới.

Phần I: Cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và tạo mới dữ liệu

Phần II: Chuyển danh mục, số dư, phát sinh năm 2015 sang dữ liệu vừa tạo

Phần III: Gộp và xóa tài khoản.

Phần I: Cài đặt Thông tư 200/2014/TT-BTC và tạo mới dữ liệu
Bước 1: Tải bản cài đặt
Tải bộ cài đặt theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất tại:http://vnaahp.vn/download-phan-mem-ke-toan-3tsoft/

Bước 2: Cài đặt phần mềm

Giải nén bộ cài và chạy file Setup3TSoft_x32 hoặc Setup3TSoft_x64.
Chạy Bước 2: Cài đặt phần mềm 3TSoft.

Cài đặt phần mềm 3TSoft

Lưu ý: Do máy trước đó đang sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft theo Quyết định 15/2014/QĐ-BTC nên chúng ta sẽ bỏ qua bước Cài đặt MS SQL Server.

Bước 3: Tạo mới dữ liệu

 • Chạy biểu tượng phần mềm kế toán 3TSoft  trên màn hình Desktop để xuất hiện giao diện đăng nhập.
 • Tại cửa sổ đăng nhập bấm Hiển thị, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC trước đó. Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới (tên dữ liệu là tồn tại duy nhất và viết liền không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt), ở đây tôi đặt là DB3TSOFT_V200.
 • Chọn Tạo mới dữ liệu, xuất hiện cửa sổ chọn đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu và bấm Thực hiện

Tạo mới dữ liệu 3TSoft

Bước 4: Cập nhật bản quyền và đổi mã dữ liệu

 • Sau khi tạo mới xong cơ sở dữ liệu bấm Chấp nhận để đăng nhập vào phần mềm.
 • Chọn Menu Trợ giúp → Đăng ký sử dụng → Chọn file bản quyền đã được cấp trước đó và bấm Chấp nhận
 • Tại giao diện chính của phần mềm chọn menu Hệ thống → 9. Chọn đơn vị cơ sở → Yes F3 để xuất hiện cửa sổ Thông tin đơn vị cơ sở.
 • Thay đổi mã dữ liệu đang mặc định của phần mềm là EZ thành một mã khác (ở ví dụ này tôi đổi là TT), mã này bao gồm 2 ký tự và hãy chắc chắn nó là tồn tại duy nhất trong các cơ sở dữ liệu mà bạn đang có. Sau khi thay đổi được mã dữ liệu, bấm Ctrl+Enter để lưu lại.

Thông tin đơn vị cơ sở của phần mềm 3TSoft

Phần II: Chuyển danh mục, số dư, phát sinh năm 2015 sang dữ liệu vừa tạo

Bước 1: Tải công cụ quản lý dữ liệu eZTOols.

 • Tải công cụ quản lý dữ liệu EzTools

Bước 2: Chuyển dữ liệu

 • Giải nén file vừa tải về, chạy file eZTOols.exe
 • Tại cửa sổ kết nối máy chủ, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC trước đó.

Quản lý cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft

 • Tại phần Cơ sở dữ liệu chọn dữ liệu vừa tạo mới được ở Bước 3 – Phần I.
 • Chọn menu Nhận dữ liệu có điều kiện.

Quản lý cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft

 • Chọn các thông số phù hợp và bấm Thực hiện.

Quản lý cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý:

 • Từ cơ sở dữ liệu: chọn dữ liệu đang hạch toán năm 2015 theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
 • Đơn vị cơ sở: chọn đơn vị cơ sở cần chuyển.
 • Từ ngày: chọn 01/01/2015.
 • Đến ngày: chọn thời điểm gần kề nhất có phát sinh hạch toán.
 • Phương thức nhận dữ liệu: chọn Lấy phần thiếu
 • Tùy theo dữ liệu mà chọn các phần cần chuyển sang, nếu không chắc chắn các bạn có thể chọn hết.

Phần III: Gộp và xóa tài khoản.

Tiến hành gộp và xóa tài khoản như bảng dưới đây

STT Gộp phát sinh của mã Vào phát sinh của mã
Thực hiện Xóa sau khi gộp Số hiệu Tên tài khoản Số hiệu Tên tài khoản
1 X 12121 Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 1212 Trái phiếu
2 X 12122 Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
3 1281 Tiền gửi có kỳ hạn 12811 Tiền gửi có kỳ hạn (không quá 3 tháng)
4 1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn 12881 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày
đáo hạn (không quá 3 tháng)
5 X 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
6 X 139 Dự phòng phải thu khó đòi 2293 Dự phòng phải thu khó đòi
7 X 142 Chi phí trả trước ngắn hạn 2421 Chi phí trả trước (dưới 12 tháng)
8 X 144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 244 Ký quỹ, ký cược
9 153 Công cụ, dụng cụ 1531 Công cụ, dụng cụ
10 155 Thành phẩm 1551 Thành phẩm nhập kho
11 X 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
12 X 223 Đầu tư vào công ty liên kết 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
13 X 2282 Trái phiếu 2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
14 X 2283 Đầu tư dài hạn khác 2288 Đầu tư khác
15 229 Dự phòng tổn thất tài sản 2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
16 242 Chi phí trả trước 2422 Chi phí trả trước (trên 12 tháng)
17 X 3111 Vay ngắn hạn tiền mặt 3411 Các khoản đi vay
18 X 3112 Vay ngắn hạn ngoại tệ
19 X 311 Vay ngắn hạn
20 X 3151 Nợ dài hạn đến hạn phải trả ngân hàng 3411 Các khoản đi vay
21 X 3152 Nợ dài hạn đến hạn phải trả đối tượng khác
22 X 315 Nợ dài hạn đến hạn phải trả
23 3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác 33381 Thuế bảo vệ môi trường
24 336 Phải trả nội bộ 3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
25 X 3389 Bảo hiểm thất nghiệp 3386 Bảo hiểm thất nghiệp
26 341 Vay và nợ thuê tài chính 3411 Các khoản đi vay
27 X 342 Nợ dài hạn
28 3431 Trái phiếu thường 34311 Mệnh giá trái phiếu
29 3432 Trái phiếu chuyển đổi 34312 Chiết khấu trái phiếu
30 X 3433 Phụ trội trái phiếu 34313 Phụ trội trái phiếu
31 X 351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
32 352 Dự phòng phải trả 3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
33 X 415 Quỹ dự phòng tài chính 414 Quỹ đầu tư phát triển
34 4111 Vốn đầu tư chủ sở hữu 41111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
35 X 512 Doanh thu bán hàng nội bộ
36 X 5121 Doanh thu bán hàng hoá
37 X 5122 Doanh thu bán thành phẩm
38 X 5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ
39 521 Các khoản giảm trừ doanh thu 5211 Chiết khấu thương mại
40 5212 Giảm giá hàng bán
41 5213 Hàng bán bị trả lại
42 X 5311 Hàng bán bị trả lại – Hàng hoá 5213 Hàng bán bị trả lại
43 X 5312 Hàng bán bị trả lại – Thành phẩm
44 X 531 Hàng bán bị trả lại
45 X 5321 Giảm giá hàng bán – Hàng hoá 5212 Giảm giá hàng bán
46 X 5322 Giảm giá hàng bán – Thành phẩm
47 X 5323 Giảm giá hàng bán – Dịch vụ
48 X 532 Giảm giá hàng bán
49 X N001 Tài sản thuê ngoài
50 X N002 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
51 X N003 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
52 X N004 Nợ khó đòi đã xử lý
53 X N007 Ngoại tệ các loại
54 X N008 Dự toán chi sự nghiệp, dự án
55 X N0081 Dự toán kinh phí Trung ương
56 X N0082 Dự toán kinh phí Địa phương

Lưu ý:
– Thực hiện gộp và xóa tài khoản theo thứ tự đánh trên bảng.
– Gộp tài khoản xong mới tiến hành xóa tài khoản.Các tài khoản sau khi gộp cần tiến hành xóa bỏ được đánh dấu X tại cột Xóa sau khi gộp
– Việc gộp các tài khoản ở trên mang tính chất gợi ý, tùy trường hợp đã chia tiểu khoản và hạch toán cụ thể mà tiến hành chọn tài khoản để điền tại ô Vào phát sinh của mã cho phù hợp.

Ví dụ:

Với tài khoản 3111 – Vay ngắn hạn tiền mặt, theo dữ liệu đang hạch toán trước đó tôi có mở tiểu khoản là:

31111 – Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank.
31112 – Vay ngắn hạn cá nhân.

Tôi muốn tách bạch các khoản này khi chuyển sang tài khoản 3411 – Các khoản đi vay, tôi sẽ làm như sau:

Bước 1: Sửa tài khoản 3411 – Các khoản đi vay thành 34111 – Vay ngân hàng Vietcombank.
Bước 2: Thêm mới tài khoản 3411 – Các khoản đi vay, chọn tài khoản mẹ là 341.
Bước 3: Mở tài khoản 34111 – Vay ngân hàng Vietcombank sửa tài khoản mẹ là tài khoản 3411.
Bước 4: Thêm mới tài khoản 34112 – Vay cá nhân, chọn tài khoản mẹ là 3411.
Bước 5: Chọn tài khoản 31111 – Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank → F6 → Tại ô Vào phát sinh của mã điền tài khoản 34111 – Vay ngân hàng Vietcombank.
Bước 6: Chọn tài khoản 31112 – Vay ngắn hạn cá nhân→F6 → Tại ô Vào phát sinh của mãđiền tài khoản 34112 – Vay cá nhân.
Bước 7: Chọn tài khoản 31111 – Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank và31112 – Vay ngắn hạn cá nhân → F8 → Yes.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online